Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България, 30 септември - 3 октомври 2020г.
✔ ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО В ПРЕДВИДЕНОТО ВРЕМЕ!

COVID-19 ПРОТОКОЛ

Изявление на Организационния комитет на „Хемус 2020“

Относно: Протокол за безопасност във връзка с COVID-19 и правила, които ще бъдат прилагани при подготовката и по време на Изложението и съпътстващите го събития.
 

През март и април 2020 г. в следствие на ситуацията, във връзка с разпространението на коронавируса, държавните институции в България обявиха „извънредно положение“ и с цел ограничаване на негативните последствия от разпространението на заразата наложиха редица рестриктивни мерки, такива като: забрана на социалните контакти, носене на лични предпазни средства, забрана провеждането на културни събития в театри, кина, галерии и т.н., забрана на посещението на публични места и туристически обекти, въвеждане на нестандартни практики за работа от дома в държавните учреждения и сферата на бизнеса, ограничаване на пътуването с цел бизнес и туризъм, затваряне на държавните граници, въвеждане на карантина и др. Една от всички тези мерки беше решението на Министерския съвет да отложи провеждането на 14-то юбилейно издание на „Хемус 2020“ от края на май за периода 30 септември – 3 октомври 2020 г.

В следствие на мерките, взети на национално и Европейско ниво, ситуацията с разпространението COVID-19 през май и юни се подобри значително, което позволи на компетентните национални институции да започнат поетапно облекчаване на ограничителните мерки, в зависимост от текущата обстановка. Допълнителни детайли и ежедневно актуализирани данни за ситуацията с разпространението COVID-19 в България могат да бъдат намерени на: https://coronavirus.bg/bg/.

По-конкретно, със заповед на Министъра на здравеопазването беше разрешено провеждането на конгресни и конферентни мероприятия, семинари и изложения, считано от 30 май 2020 г., при спазването и прилагането на противоепидемичните мерки по време на изложенията, в случай, че се налагат такива, за да се предпазят всички участници в тях. 

В изпълнение на горното, Организационният комитет по провеждането на „Хемус 2020“ заедно с ръководството на Международен Панаир Пловдив, който е член на Световната асоциация на изложбената индустрия, предвиждат и ще приложат Протокол за сигурност, във връзка с COVID-19, препоръчан от асоциацията, в съответствие с текущата обстановка и указанията на правителството на Р. България.

Протоколът включва пет групи от мероприятия, които следва да се прилагат по време на подготовката и провеждането на Изложението и съпътстващите го мероприятия.

1. Осигуряване на лична безопасност:
              - Използване на лични предпазни материали;
              - Използване на лични дезинфекционни течности.

 2. Осигуряване на физическа дистанция:
              - Разполагане на щандовете на безопасно разстояние. Определяне на маршрути за движение при посещаване на щандовете;
              - Поставяне на бариери и маркировки на пода, указващи безопасните разстояния, посоката на движение в закритите пространства и регулиране на влизането в тях (например входове на зали, ресторанти, заведения за обществено хранене и тоалетни);
              - Осигуряване на физическа дистанция по време на съпътстващите мероприятия.

3. Усилване на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия:
              - Контрол на достъпа и провеждане на здравен скрининг (например дистанционен и/или персонален мониторинг на температурата);
              - Прилагане на процедура в случаите на отказ на достъп до изложението (при позитивни индикации по време на здравния скрининг). Например: създаване на изолационни зони, информиране на органите за здравното осигуряване на изложението и др.
              - Актуализиране на графиците за почистване, хигиенизиране и дезинфекция на зоните и помещенията за общо ползване;
              - Осигуряване на станции за хигиенизиране и дезинфекция на ръцете;
              - Прилагане на правила за безконтактно общуване (напр. избягване на ръкуване, безконтактно плащане, специални места за безопасни срещи на изложители и посетители);
              - Вентилиране на закритите изложбените зали и други съоръжения;
              - Актуализиране на честотата на изхвърляне на отпадъците;
              - Насърчаване на изложителите да предприемат повишени хигиенни и за здравна сигурност мерки на щандовете си в т.ч. и да използват преобладаващо електронни средства за демонстрация на продуктите и услугите си.

4. Мерки за безопасност при масови събирания:
              - Управление на потока от участници (напр. наблюдение на маршрутите за достъп, мястата за опашки и входовете, отделните зони за различни събития и контрол на достъпа);
              - Адаптиране на процеса на регистрация с оглед ограничаване на контактите на място (напр. насърчаване на онлайн регистрацията, когато е възможно, предварително отпечатване на пропуските);
              - Ограничаване броя на едновременно работещия персонал ангажиран с изграждането и демонтажа на щандовете в закритите палати и зали (напр. оптимизиране на дизайна, конструкцията, разстоянието между щандовете и размера на пътеките между тях с оглед намаляване на необходимото време за изграждане/демонтаж, планиране на по-дълъг период от време за монтаж/демонтаж и др.);
              - Регламентиране на броя на посетителите намиращи се едновременно на мястото на изложението (напр. определен брой лица въз основа на общата площ на палатата / залата, както е предложено от отговорниците по сигурността на събитието, издаване на билети за определени часови интервали и дни);
              - Регламентиране на предлаганите кетърингови услуги с оглед увеличаване на физическата дистанция и повишаване на хигиенните условия (напр. определяне на минимално безопасно разстояние между масите в закритите заведение за хранене, избягване на бюфетно хранене, предлагане на пакетирана храна). 

5. Други мерки:
              - Поставяне на списък с мерките и графиците за дезинфекция на достъпни за всички места;  
              - Прилагане на законова рамка, която ясно определя задълженията и отговорностите на всички заинтересовани страни;
              - Установяване и поддържане на постоянна пряка връзка с органите на местната власт;
              - Разполагане на пунктове за медицинско обслужване (например медицинска помощ, обслужване на пациенти, лечение и клинична помощ, транспорт и лечение на пациенти, управление на клиничните отпадъци);
              - Провеждане на обучение по превенция на епидемиите (напр. усвояване на умения за употреба на дезинфектанти, почистване на обществени места и аварийно изхвърляне на отпадъци);
              - Проверка на данните от регистрацията на място и, когато е необходимо, информиране на здравните органи;
              - Мониторинг на нови информационни канали и установяване на процедура за реагиране (напр. назначаване на екип, който да следи местните новини и други публикации, обучение на екипа за откриване и справяне с фалшиви новини и др.);
              - Регламентиране и прилагане на механизъм за отговор на възникващи в хода на изложението въпроси от страна на всички участващи в събитието (напр. гореща линия);
              - Наблюдение в реално време на потока от посетители и установяване на процедури за реакция при необходимост (напр. използване на технологии за проследяване на движението в закрито пространство като електронни гривни, персонални мобилни приложения, системи за термовизия и др.)

 
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗЛОЖБЕНИ И КОНГРЕСНИ ПРОЯВИ

 
I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

След  разрешението за провеждане на конгресни и изложбени събития (Заповед  РД – 01 – 287/ 30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването)  Международен панаир Пловдив  състави КАРТА ЗА ЗАЩИТА НА УЧАСТНИЦИТЕ  в тези прояви, която цели да се изпълнят в максимална степен изискванията за социална дистанция, дезинфекция и носене на лични предпазни средства. 
Тя съчетава:
- разпоредбите на Министерството на здравеопазването, които ще спазваме най-стриктно;
- ръководството за добри практики  по отношение на COVID-19, което е съставено от AIPC (Международната асоциация на конгресните центрове) и ЮФИ (Международната асоциация на изложбената индустрия) и което нашата организация ще прилага. 
 
КАПАЦИТЕТ
 
Международен  панаир Пловдив  има капацитет да изпълни изискванията на МЗ и да приложи добрите практики на ЮФИ, тъй като
·       Разполага със  139 549 кв. м открити и покрити изложбени площи, което позволява да се провеждат големи изложбени прояви съобразно изискванията за максимален дял на заетите площи;
·       Разполага с конферентни зали с различна големина;
·       Изложбените палати и конферентните зали са снабдени със съоръжения за климатизация и пречистване на въздуха;
·       Има дългогодишен опит за провеждане на различен тип събития и може да предложи гъвкави решения за организиране на пространството и за въвеждане на допълнителни санитарни мерки съобразно изискванията и препоръките на здравните власти.
 
НОРМАТИВНА БАЗА
 
РАЗПОРЕДБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Включват изисквания за:
·       Обезпечаване  на дистанция най-малко 1,5 метра  в помещения и площи на открито
·       Осигуряване на дезинфектанти за ръце на входа на залите
·       Контрол с цел недопускане на струпване на посетители
·       Поставяне на информационни табели – описание на задълженията за спазване на физическа дистанция, хигиена  на ръцете и носене на защитни маски на лицето
 
РАМКОВИ ПРЕПОРЪКИ НА ЮФИ

Общи  препоръки
·       Регулиране на потока от посетители - маркиране на пътеки за движение, организиране на еднопосочно движение
·       Осигуряване на разстояние между щандовете и пътеките за движение
·       Спазване на препоръчителната норма от 4 кв. м на човек
·       Засилени мерки за хигиена и дезинфекция на най-често използваните зони
·       Осигуряване на вентилация на изложбените павилиони, конгресните зали и други помещения чрез климатизация и филтриране на въздуха
·       Засилен режим на почистване и дезинфекция на щандове, експонати и рекламни материали от страна на изложителите и организаторите на конферентни събития
·       Осигуряване на екип за спешна медицинска помощ

Препоръки за изложби
·       Площ от 4 кв. м на един човек 
·       Изложителите и посетителите  да покриват носовете и устата си
·       Мерки за дезинфекция и предоставяне на  ръкавици  в палатите
·       Социална дистанция  - минимум 2 метра
·       Разширяване на проходите между щандовете до минимум 3 метра

Препоръки за конференции и конгреси
·       Разстояние между участниците - минимум 2 метра
·       Маркиране на столовете за участниците
·       Допускане  на регламентиран брой участници
 
II.ПРОТОКОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 
1.     МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
По време на изложбени прояви се осигурява екип за неотложна медицинска помощ и линейка.
 
2.     САНИТАРНИ МЕРКИ
 
2.1            Дезинфекция на офиси и тоалетни
·       Общото хигиенизиране на всички помещения, асансьори и общи пространства се извършва по-често от обичайното, като се обработват и с дезинфектанти по график.
·       Особено се набляга на хигиенизирането и дезинфекцията на тоалетни и всички повърхности в тях, като седалки, мивки, дръжки и кошчета за отпадъци.
·       Повърхностите, които влизат в контакт с ръцете, се почистват и дезинфекцират по-често.
·       Използват се почистващи средства  и дезинфектанти, препоръчани от санитарните власти – разтвор на натриев хипохлорид или препарати със съдържание на етанол 70%.
·       Консумативите се изхвърлят при специални условия.
·       Всички помещения с обща употреба се проветряват ежедневно.
·       Налични са материали и оборудване за защита на персонала.
 
 2.2            Дезинфекция на изложбени палати и пространства за общо ползване
·       Инсталиране на безконтактни диспенсъри за дезинфектанти на входовете и в тоалетните.
·       Ежедневна дезинфекция на помещения преди, по време на и след закриване на проявите.
·       Осигуряване на възможност за снабдяване със защитни маски на входа на изложенията – за участниците и посетителите.
 
2.3            Вентилация / климатизация
Климатичните системи ще работят на режим, съобразен с  инструкциите на здравните власти, като се използва външен въздух във възможно най-голяма степен.
 
3.     ИЗЛОЖИТЕЛИ
 
3.1 Общи препоръки и изисквания
Изложителите също трябва да информират своите гости и посетители за мерките за безопасност и да следят за тяхното спазване. Те са длъжни да използват схеми за разполагане на експонатите, осигуряващи необходимата дистанция и предотвратяващи струпване на хора по пътеките между щандовете.
Презентации и други събития може да се провеждат на щанда, но е задължително да се спазват правилата за хигиена и безопасност.
 
3.2 Дистанция
Изложителите следват общите принципи за социално дистанциране, които са в сила във всеки един момент.
·       Осигуряване на подходящо разстояние между щандовете.
·       Изложителите ще бъдат инструктирани да използват стикери или други средства за обозначаване, за да се отбележат местата, където посетителите могат да стоят, за да се обезпечи изискваната дистанция между тях.
·       Изложителите трябва да поддържат разстоянието от 1,5 метра между лицата, а ако това не е възможно (например по време на бизнес срещи и преговори, презентации и други), участниците трябва да носят защитни маски.
 
3.3  Брой хора на квадратен метър
Препоръчва се изложителите да спазват добрите практики, предложени от Международната асоциация на изложбената индустрия, а именно – по един човек на 4 кв. метра.
·       В зависимост от размера на щанда препоръчителният брой хора е: 9 кв. метра  - само двама души (1 изложител и 1 посетител); до 20 кв.м. - 4 души;  от 20 кв.м. до 100 кв.м. - 4 души + 1 човек на 10 кв.м. за площ  над 20 и до 100 кв.м.; повече от 100 кв.м. - 12 души + 1 човек на 15 кв.м. за повърхност над 100 кв.метра.
·       Събирания, церемонии и събития на щандове ще бъдат разрешени само при условие да се спазват правилата за дистанциране и мерките  за безопасност, определени от здравните власти.
3.4  Дезинфекция на щандовете
Всеки изложител отговаря за поддържането на дезинфекцията на щанда на изискуемите нива. Изложителите ще бъдат насърчавани да почистват / дезинфекцират щанда (оборудване, експонати, повърхности и т.н.) на редовни интервали и най-малко 3 пъти на ден.
 
3.5  Мерки за безопасност на екипа на щанда
·       Всеки изложител трябва да постави на щанда контейнер с дезинфектант, който да се използва от служителите и посетителите.
·       Носенето  на защитна маска от  персонала на щанда е задължително в закритите пространства и препоръчително в откритите изложбени площи при повишен брой посетители.
·       Препоръчва се екипът да избягва ръкостискане с посетителите, както и размяната на визитни картички и/или други  рекламни материали, а да се предпочитат електронните формати.
 
3.6  Мерки за безопасност на посетителите на щанда
·       Изложителят е длъжен да организира и маркира пространството по начин, който да позволява разделяне на потоците от посетители (входящи и изходящи) и спазване на дистанция от 1.5 метра.
·       Изложителят трябва да осигури защитни екрани или други предпазни средства, ако не може да се поддържа дистанция от 1.5 метра. 
·       Изложителят трябва да вземе мерки, за да се  избегне  струпване на хора, което би повишило риска за тяхното здраве.
·       Силно се препоръчва изложителите да използват такива начини за експониране на изделията, при които да се избягва докосване на повърхностите с ръце.
 
4.     ПОСЕТИТЕЛИ
 
4.1  Влизане
·       За да се осигури подходящото разстояние между посетителите на местата на чакащите както на входа на изложбения център, така и на входа на павилионите, се поставят маркировки и / или прегради (парапети, въже и др.).
·       Посетителите се съгласяват, че влизат на свой риск в място, за което предварително е ясно, че ще има голям брой хора и потенциална опасност от заразяване с  Covid-19.  Форма на уведомяване за това са и информационните табели с мерките за защита. 
·       От посетителите се очаква стриктно да спазват разпоредбите за дистанция и дезинфекция, да предприемат  необходимите действия за лична безопасност, да спазват указанията на информационните табели, маркировките и персонала.
·       Насърчава се използването на онлайн регистрация, за да се намали употребата на отпечатани билети.
·       Посетители без предпазни средства – маски или други, разрешени от здравните власти, няма да се допускат в закритите пространства.
 
4.2 Мерки за безопасност на посетителите
·       Наличие на санитарни точки с диспенсъри за дезинфектанти и коридори за еднопосочно движение, които предотвратяват  смесване на потоците.
·       Подходящо разположение на щандовете в закритите и откритите изложбени зони, което отговаря на изискванията за дистанция и не позволява струпването на много хора на едно място.
·       Възможност за оказване на спешна медицинска помощ.
·       Възможност за снабдяване с предпазни маски на място.
·       Препоръчва се посетителите да използват защитни маски или други предпазни средства, покриващи  носа и устата, дори в откритите пространства.
 
5.     КОНФЕРЕНТНИ СЪБИТИЯ
 
5.1.  Ограничения
Конгресно-конферентни  мероприятия, семинари, изложения, в това число мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия, може да се организират и провеждат  при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на открито и на закрито при спазване на всички противоепидемични мерки – Заповед № РД-01-447/31.07.2020 на Министерството на здравеопазването.
 
5.2.  Изключения
Изключение от разпоредбата за носене на защитна маска или друго предпазно средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за участници в конгресно-конферентни  мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра от другите участници - Заповед № РД-01-446/31.07.2020 на Министерството на здравеопазването.
 
5.3.  Официално откриване и официална пресконференция
По време на официалното откриване на изложба и / или на официалната пресконференция на изложба правилата за социално дистанциране и мерките за безопасност, които са в сила,  се прилагат изцяло.
 
5.4  Кетъринг
Кетърингът се организира в съответствие с инструкциите на здравните власти, както и с принципите от съответния протокол за работа в ресторант.
 
6.     КОНТРОЛ
 
6.1  Здравен контрол
Контролът на здравното състояние на влизащите в изложбения център се осъществява чрез дистанционни термометри.
 
6.2  Контрол на движението
Мерките се базират на необходимостта да се избегне струпването на хора в която и да е точка чрез въвеждане на еднопосочно движението.
·       Разделяне на потоците на влизащи и излизащи посетители в панаирния комплекс.
·       Отделяне на входовете и изходите на изложбените палати.
·       Поставяне на маркировки и / или заграждения за осигуряване на еднопосочно движение в закритите и откритите пространства.
·       Указания от персонала и по радиосистемата за начините на придвижване в панаирния комплекс и за входно-изходния режим.
 
6.3  Контрол на контактите
Това са  мерки за превенция, целящи лесно и бързо откриване на контактни лица в случай, че бъде установено заразяване с корона вирус. 
·       Насърчаване на по-широко използване на онлайн регистрация от страна на посетителите. 
·       Поддържане на база данни за изложители, доставчици, подизпълнители.

 
Важно!     Всеки участник в "Хемус 2020" осигурява личните си предпазни средства.Имаме готовност  да допълваме
КАРТАТА ЗА ЗАЩИТА НА УЧАСТНИЦИТЕ
при промяна в епидемичната обстановка
и в разпоредбите на здравните власти,
като приложим превантивни мерки,
гарантиращи безопасност по време на проявите в
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ.