Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, Пловдив, България
30 септември - 3 октомври 2020г.

COVID-19 ПРОТОКОЛ

Изявление на Организационния комитет на „Хемус 2020“

Относно: Протокол за безопасност във връзка с COVID-19 и правила, които ще бъдат прилагани при подготовката и по време на Изложението и съпътстващите го събития.
 

През март и април 2020 г. в следствие на ситуацията, във връзка с разпространението на коронавируса, държавните институции в България обявиха „извънредно положение“ и с цел ограничаване на негативните последствия от разпространението на заразата наложиха редица рестриктивни мерки, такива като: забрана на социалните контакти, носене на лични предпазни средства, забрана провеждането на културни събития в театри, кина, галерии и т.н., забрана на посещението на публични места и туристически обекти, въвеждане на нестандартни практики за работа от дома в държавните учреждения и сферата на бизнеса, ограничаване на пътуването с цел бизнес и туризъм, затваряне на държавните граници, въвеждане на карантина и др. Една от всички тези мерки беше решението на Министерския съвет да отложи провеждането на 14-то юбилейно издание на „Хемус 2020“ от края на май за периода 30 септември – 3 октомври 2020 г.

В следствие на мерките, взети на национално и Европейско ниво, ситуацията с разпространението COVID-19 през май и юни се подобри значително, което позволи на компетентните национални институции да започнат поетапно облекчаване на ограничителните мерки, в зависимост от текущата обстановка. Допълнителни детайли и ежедневно актуализирани данни за ситуацията с разпространението COVID-19 в България могат да бъдат намерени на: https://coronavirus.bg/bg/.

По-конкретно, със заповед на Министъра на здравеопазването беше разрешено провеждането на конгресни и конферентни мероприятия, семинари и изложения, считано от 30 май 2020 г., при спазването и прилагането на противоепидемичните мерки по време на изложенията, в случай, че се налагат такива, за да се предпазят всички участници в тях. 

В изпълнение на горното, Организационният комитет по провеждането на „Хемус 2020“ заедно с ръководството на Международен Панаир Пловдив, който е член на Световната асоциация на изложбената индустрия, предвиждат и ще приложат Протокол за сигурност, във връзка с COVID-19, препоръчан от асоциацията, в съответствие с текущата обстановка и указанията на правителството на Р. България.

Протоколът включва пет групи от мероприятия, които следва да се прилагат по време на подготовката и провеждането на Изложението и съпътстващите го мероприятия.

1. Осигуряване на лична безопасност:
              - Използване на лични предпазни материали;
              - Използване на лични дезинфекционни течности.

 2. Осигуряване на физическа дистанция:
              - Разполагане на щандовете на безопасно разстояние. Определяне на маршрути за движение при посещаване на щандовете;
              - Поставяне на бариери и маркировки на пода, указващи безопасните разстояния, посоката на движение в закритите пространства и регулиране на влизането в тях (например входове на зали, ресторанти, заведения за обществено хранене и тоалетни);
              - Осигуряване на физическа дистанция по време на съпътстващите мероприятия.

3. Усилване на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия:
              - Контрол на достъпа и провеждане на здравен скрининг (например дистанционен и/или персонален мониторинг на температурата);
              - Прилагане на процедура в случаите на отказ на достъп до изложението (при позитивни индикации по време на здравния скрининг). Например: създаване на изолационни зони, информиране на органите за здравното осигуряване на изложението и др.
              - Актуализиране на графиците за почистване, хигиенизиране и дезинфекция на зоните и помещенията за общо ползване;
              - Осигуряване на станции за хигиенизиране и дезинфекция на ръцете;
              - Прилагане на правила за безконтактно общуване (напр. избягване на ръкуване, безконтактно плащане, специални места за безопасни срещи на изложители и посетители);
              - Вентилиране на закритите изложбените зали и други съоръжения;
              - Актуализиране на честотата на изхвърляне на отпадъците;
              - Насърчаване на изложителите да предприемат повишени хигиенни и за здравна сигурност мерки на щандовете си в т.ч. и да използват преобладаващо електронни средства за демонстрация на продуктите и услугите си.

4. Мерки за безопасност при масови събирания:
              - Управление на потока от участници (напр. наблюдение на маршрутите за достъп, мястата за опашки и входовете, отделните зони за различни събития и контрол на достъпа);
              - Адаптиране на процеса на регистрация с оглед ограничаване на контактите на място (напр. насърчаване на онлайн регистрацията, когато е възможно, предварително отпечатване на пропуските);
              - Ограничаване броя на едновременно работещия персонал ангажиран с изграждането и демонтажа на щандовете в закритите палати и зали (напр. оптимизиране на дизайна, конструкцията, разстоянието между щандовете и размера на пътеките между тях с оглед намаляване на необходимото време за изграждане/демонтаж, планиране на по-дълъг период от време за монтаж/демонтаж и др.);
              - Регламентиране на броя на посетителите намиращи се едновременно на мястото на изложението (напр. определен брой лица въз основа на общата площ на палатата / залата, както е предложено от отговорниците по сигурността на събитието, издаване на билети за определени часови интервали и дни);
              - Регламентиране на предлаганите кетърингови услуги с оглед увеличаване на физическата дистанция и повишаване на хигиенните условия (напр. определяне на минимално безопасно разстояние между масите в закритите заведение за хранене, избягване на бюфетно хранене, предлагане на пакетирана храна). 

5. Други мерки:
              - Поставяне на списък с мерките и графиците за дезинфекция на достъпни за всички места;  
              - Прилагане на законова рамка, която ясно определя задълженията и отговорностите на всички заинтересовани страни;
              - Установяване и поддържане на постоянна пряка връзка с органите на местната власт;
              - Разполагане на пунктове за медицинско обслужване (например медицинска помощ, обслужване на пациенти, лечение и клинична помощ, транспорт и лечение на пациенти, управление на клиничните отпадъци);
              - Провеждане на обучение по превенция на епидемиите (напр. усвояване на умения за употреба на дезинфектанти, почистване на обществени места и аварийно изхвърляне на отпадъци);
              - Проверка на данните от регистрацията на място и, когато е необходимо, информиране на здравните органи;
              - Мониторинг на нови информационни канали и установяване на процедура за реагиране (напр. назначаване на екип, който да следи местните новини и други публикации, обучение на екипа за откриване и справяне с фалшиви новини и др.);
              - Регламентиране и прилагане на механизъм за отговор на възникващи в хода на изложението въпроси от страна на всички участващи в събитието (напр. гореща линия);
              - Наблюдение в реално време на потока от посетители и установяване на процедури за реакция при необходимост (напр. използване на технологии за проследяване на движението в закрито пространство като електронни гривни, персонални мобилни приложения, системи за термовизия и др.)