Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Общи условия за участие

Настоящите общи условия за участие в Четиринадесетото международно изло­жение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2020“ определят договорните отно­шения между фондация „Хемус-95“ и изложителите при и по повод предоставяне на изложбени площи, изграждане на щандове и бунгала и други услуги в рамките на провеж­дането на „ХEМУС 2020“. Общите условия се считат за приети с попълване на Заявка за участие – Формуляр 1 от изложителите. Отклонение от общите условия се договоря между организатора и изложителя само в писмена форма.

I.          ОРГАНИЗАЦИЯ

1.         Четиринадесетото международно изложение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2020“ се организира под патронажа на Министерството на отбраната и Минис­терството на икономиката, и под ръководството на Организационен комитет.

2.         Организатор на изложeнието е ФОНДАЦИЯ „ХЕМУС-95“ – Пловдив, със седалище град Пловдив, 4000, бул. „Христо Ботев“ № 116, офис 6, Булстат 825351545, представлявана от контраадмирал (о. р.) Николай Иванов Николов, д-р – Председател на Управителния съвет.

            Тел:      032/620 300                             

            Email: chairman@hemusbg.org               http://www.hemusbg.org

3.        ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ: „Международен панаир Пловдив“ АД и Сдружение „Българска отбранителна индустрия“.

4.         „ХЕМУС 2020“ е с тематична насоченост „Отбрана, антитероризъм и сигурност“, като специален акцент е поставен на направленията кибернетична сигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации, автономни системи за наблюдение, информация и реагиране, както и образователни продукти в предметната област.

5.         ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Четиринадесетото международно изложение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2020“ ще се проведе от 30 септември до 3 октомври 2020 г. на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД Пловдив.

При форс мажорни обстоятелства, разпореждане на компетентните държавни органи или с оглед сигурността, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да измени датите, продължителността и работното време, без да носи отговорност за вреди, настъпили в следствие на тези промени.

Изложителите се уведомяват за промяната на интернет страницата на организатора:
httр://www.hemusbg.org или чрез съобщения на мейл, посочен от изложителя в заявката му. При отлагане, изменение на датите, промяна на продължителността и работното време или отмяна на изложението, съгласно т.5 изречение второ, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение.

Ако изложението прекъсне след като вече е открито, поради причини, независещи от ОРГАНИЗАТОРА и/или посочените по-горе причини в т.5, второ изречение, и/или непреодолима необходимост от затваряне или освобождаване на част или цялата изложбена площ временно или за по-дълъг период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да анулира участието си или да търси обезщетение или възстановяване на заплатените суми.

II.         ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПРАВО НА ДОСТЪП

1.         Право да участват в Изложeнието имат български и чуждестранни лица (физически и юридически), които осъществяват производствена и търговска дейност в съответ­ствие с тематичната насоченост и тематичните направлиния, както и организации с нестопанска цел, ако са заявили участие и получили потвърждение, или са сключили специален договор за участие с Организатора.

2.         Допускането до участие или осигуряване на достъп до Изложeнието на лица, които имат регистрирани офиси в ембаргови държави, определени като такива от ООН, Европейския съюз или властите в Р България, е предмет на решение, зависещо от основанията за налагане на ембаргото и по преценка на Организатора.

3. ИЗЛОЖИТЕЛИ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИ

3.1. Изложителят е лице, което има право да участва в изложението и наема изложбена площ и/или услуги по реда на настоящите Общи условия. Изложителят заплаща регистрационна такса и има право на собствената си изложбена площ да привлече под­изложител, при условие, че изложителят е основното задължено лице, солидарно с ПОДИЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащане на задълженията, дължими и следващи от цялата наета площ и кореспондиращите с това заявени услуги. Вътрешните отношения между изложителя и подизложителя не могат да бъдат противопоставени на Организатора и да служат за основание за неплащане. Изложителят е отговорен за изпълнение на изискванията на организаторите за цялата територия на наетата площ, солидарно с под­изложителЯ. Изложителят няма право да приютява подизложител без да го е регистрирал по реда на настоящите Oбщи условия пред Организатора.

3.2. Подизложителят заплаща регистрационна такса и се ползва с всич­ки права, произтичащи от заплащането є. Подизложителят не разполага със собствен щанд и пространство, като ползва това, предоставено му от Изложителя, но е длъжен да спазва всички изисквания на Организатора. Задълженията на подизложителя за наем, строителна такса, услуги и т.н. се заплащат на Организатора от Изложителя, като подизложителят носи солидарна отговорност с ИЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на дължимото на ОРГАНИЗАТОРА.

4. ПОСЕТИТЕЛИ

Право на достъп до изложението през първия ден имат само официално поканените гости. Право на достъп до изложението за периода от втория ден до неговия край имат специалисти, търговци и представители на деловите среди с покани или предварителна онлайн регистрация. Посетители с входен билет се допускат само през последните 2 дни.

От съображения за сигурност, лица под 16 години имат право на достъп до Изложбата с придружител, лице над 18 г., носещо отговорност за техните действия.

Организаторът си запазва правото да откаже или да прекрати достъпа до ИзложЕНИ­ЕТО на всяко лице без да изтъкне причини. Това се отнася също и за периода на монтаж и демонтаж.

5. РЕГИСТРИРАНЕ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО

5.1. За участие в Изложението Изложителят сключва договор с Фондация „Хемус-95“ по:
 • Общите условия за участие чрез писмена заявка по образец (Формуляр 1), която се разглежда само след заплащане на регистрационна такса.
 • Специален договор
5.2. Общите условия са задължителни за Изложителя и Подизложителя, освен когато не е предвидено друго в специален договор и се считат за приети с подаването на заявката за участие – Формуляр 1.

5.3. Заявката за участие (Формуляр 1) се попълва и подписва от упълномощено лице на Изложителя. Заявка, в която липсват необходимите данни или не е подписана, се счита за невалидна.

5.4. Изложителят е длъжен да регистрира присъствието на подизложители и на други фирми на щанда си посредством формуляр за подизложител – Формуляр 1B.

5.5. Писменото потвърждение на Формуляр 1 от Организатора се счита за момента на сключване на договор по Общите условия за участие, след което Организаторът изпраща комплект формуляри за услуги, проформа-фактура за наем площ и план на изложбените площи.

5.6. Крайният срок за подаване на заявки е 30.06.2020 г.(препоръчителен)       

5.7. Изложителят не може да пренаема или преотстъпва по какъвто и да е начин цялата или част от изложбената площ на трети лица без предварително писмено съгласие на Организатора.

6. ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ

6.1. Разпределението на изложбените площи се извършва от Организатора и „Международен панаир Пловдив“ АД, като се вземат предвид техническите характеристики на проявата, браншовата принадлежност на посочените в заявката за участие експонати, размера на заявената изложбена площ и  по реда на регистрирането на изложителите.

6.2. В отделни случаи в интерес на ИЗЛОЖЕНИЕТО, Организаторът може да променя мес­то­положението, типа, размерите и квадратурата на изложбената площ дори при пот­върдена заявка, като изложителят няма право да анулира участието си или да търси обезщетение. Организаторът предоставя изложбени площи и услуги, като има предвид в максимална степен желанията на изложителите.

6.3. Организаторът има право:
 • да променя заявената площ
 • да откаже излагането на експонати, несъответстващи на утвър­дените тематични направления
 • да откаже участие без да е необходимо да мотивира действията си пред съответната страна и без да носи финансова отговорност за претърпени вреди.
III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ

1.         Изложителят заплаща участието си в ИЗЛОЖЕНИЕТО, съгласно тарифите, посочени във формулярите за участие, изграждане и услуги, с две вноски както следва:
 • регистрационна такса и наем на площ –  в срок от 30 дни от датата на получаване на проформа-фактурата, но не по-късно от 30 дни преди откриване на ИЗЛОЖЕ­НИ­­ЕТО
 • изграждане на щандове и бунгала и други услуги – не по-късно от 10 дни преди откриване на ИЗЛОЖЕНИЕТО
Допълнително поръчани услуги по време на ИЗЛОЖЕНИЕТОсе заплащат в 5-дневенсрок от издаване на проформа-фактурата.

2.         Независимо от направените авансови или частични плащания, Организаторът, в случай на неплащане на цялата дължима сума в сроковете посочени по-горе, може да прекрати договора с изложителя и задържи всички платени вече суми като обезщетение за неизпълнението на Общите условия от Изложителя. В този случай Организаторът има право да предостави същите площи на трети лица, без да дължи обезщетение на Изложителя.

3.         Изложителят заплаща вноските на Организатора по сметки, посочени в проформа-фактурите.

4.         Организаторът, чрез посочения в проформа-фактурата титуляр на сметката („Хемус Консулт“ ЕООД), издава фактура в 3-дневен срок от получаване на сумата.

5.         Изложбените площи и изградените щандове и/или бунгала се предоставят на изложителите само след предварително заплащане. Само оригинален екземпляр на платежния документ се зачита като доказателство, че плащането е извършено.

6.         Комисионите по банковите преводи са за сметка на изложителя.

7.         За всеки просрочен ден на плащане след сроковете от р. III. т.1 се начислява законната лихва.

8.         Организаторът има право да задържи експонати и други материали на Изложителя до пълно уреждане на плащането.

9.         След уреждане на финансовите си задължения Изложителят получава „Разрешение за напускане“, което му позволява да напусне изложбените площи.

10.       На изложителите се предоставят следните отстъпки:
 • при ранна регистрация за участие до 15.12.2019 г. и заплащане на минимум 50% от наемната цена и заявените услуги в рамките на същия период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 5% отстъпка от платената стойност с изключение на таксата за регистрация
 • при заявяване на открита изложбена площ за разполагане на експонати до удво­ения размер на наетата покрита изложбена площ, изложителят получава 80% отстъпка от наемната цена за открита площ
 • при заявяване на открита площ от 21 м2 до 100 м2 изложителят получава 25% отстъпка от наемната цена за открита площ
 • при заявяване на открита площ над 100 м2 изложителят получава 30% отстъпка от наемната цена за открита площ
11.       Регистрационна такса

С плащането на регистрационна такса за изложителя и подизложителя се поражда право на следните услуги:
 • безплатни входни карти за лица, работещи на щандовете. Входната карта е индивидуална и не може да бъде предоставяна на друго лице;
 • 20 бр. покани за посещение на ИЗЛОЖЕНИЕТО, които не важат за официалните прояви, организирани за изложителите, както и възможност за предварителна онлайн регистрация на посетители, които ИЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да покани на щанда си;
 • покани за официалните прояви, организирани за изложителите както следва: 
- 2 бр. при наета изложбена площ до 50 кв. м.
- 4 бр. при наета изложбена площ от 50 до 100 кв. м.
- 6 бр. при наета изложбена площ от 100 до 200 кв. м.
- 8 бр. при наета изложбена площ над 200 кв. м.
 • публикуване на информация за изложителя и подизложителя в книжния и онлайн каталог на изложениeто така, както е посочено в настоящите Общи условия.
Независимо от причините за прекратяване на договора или отказ за участие на изложител, Организаторът не дължи връщане на регистрационната такса.

IV. ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. ОТКАЗ за участие ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА

1.1. Организаторът, съобразно собствена преценка, може да откаже да потвърди заявка за участие на изложител и да откаже да го допусне до изложЕНИЕТО, без да е необходимо да представя аргументи за това и без да носи отговорност за вреди.

1.2. Организаторът може да прекрати незабавно договора с ИЗЛОЖИТЕЛ, след като вече е потвърдена заявката за участие в ИЗЛОЖЕНИЕТО, ако е узнал нови данни или обстоятелства, които ако е знаел от самото начало, биха послужили за отказ да се потвърди заявката за участие. В този случай организаторът прекратява договорните отношения с изложителя посредством писмено известие, изпратено до насрещната страна.

1.3. Организаторът може да прекрати договора с ИЗЛОЖИТЕЛ, в случай на неизпълнение на Общите условия от страна на Изложителя.

1.4. Организаторът има право да задържи платени суми, да приспадне или да претендира такива, дължими към датата на прекратяване на договора, когато това е станало по вина на Изложителя.

2. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНАТА НА ИЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. Изложителят може да поиска прекратяване изцяло или частично на договора с писмено искане, отправено до Организатора и потвърдено от него, при наличие на достатъчно основателна причина, за която следва да представи съответните доказателства.

2.2. При прекратяване на договора Изложителят дължи следните неустойки:
 • 20% от стойността на договора при прекратяване направено до 30.06.2020 г.
 • 35% от стойността на договора при прекратяване направено от 01.07.2020 г. до 01.08.2020 г.
 •  След 01.08.2020 г. както и в случаите, когато заявката за участие – Формуляр 1 на Изложителя е приета по изключение извън крайния срок за подаване на заявки, същият заплаща неустойка в размер на 50% от стойността на наема на потвърдената заявка и пълно заплащане на направените до момента на прекратяване на договора разходи по осигуряване на изложбени услуги.
2.3. Фондация „Хемус-95“ може да иска обезщетение и за по-големи вреди.

V. ТЕХНИЧЕСКИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

1. ЕКСПОНАТИ

1.1. Изложителите трябва да изпратят на Орга­ни­заторa в посочения във Формуляр 2 срок списък и общотехническа информация за излаганите експонати, необходими за издаване на разрешение за участие от Организационния комитет. Неспазването на това изискване може да доведе до отказ за участие в Изложбата.

1.2. Чуждестранните изложители трябва да имат разрешение за участие в изложения или разрешение за временен внос на стоки, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожаване. 

1.3. Не се разрешава внасянето и излагането на територията на Изложбата на екс­плозиви и лесно запалими вещества.

1.4. За определени категории експонати изложителите се задължават да декларират, че същите са дезактивирани и/или са безвредни, за да могат да бъдат изложени. Не е разрешено излагането на радиоактивни материали, застрашаващи здравето на хората.

1.5. Изложителите се задължават да пазят на сигурно място малките и ценни изделия, които могат да бъдат повредени или е възможно да бъдат изнесени извън територията на Изложбата. Организаторът не поема отговорността за загуби и щети, нанесени на горните предмети, както и на лични вещи на изложителите или техния персонал.

1.6. Експонатите се транспортират за сметка на Изложителя. Те могат да бъдат доставени на изложбената площ не по-рано от 3 дни преди откриването на Изложбата и да бъдат изложени на наетата площ, като се спазват специалните инструкции, упоменати в Общите условия за участие.

1.7. По всяко време на изложбата Организаторът има право да проверява дали изложените продукти отговарят на изискванията посочени в настоящите общи условия, както и на изисквания за безопасност съобразно българското законодателство.

2. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖБАТА

2.1. След официалното откриване, изложбата е отворена за специалисти с покани всеки ден от 10.00 до 17.00 ч., а в последния ден до 15.00 ч. За изложителите и обслужващия персонал изложбата е отворена от 9.00 до 18.00 часа.

2.2. Извън посоченото работно време, външни лица на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД не се допускат.

3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

3.1. Монтаж на щандове - 09–29 септември 2020; 22.09 -официален празник (работен ден за изложението)

3.2. Разполагане на експонати - 27–29 септември 2020.

3.3. Демонтаж на щандове - 3 октомври 2020 г. от 16.00 до 20.00 ч., 4-12 октомври 2020.    

3.4. Работното време на монтажа и демонтажа е от 8.00 до 17.00 часа. Работното време за разполагане на експонати е от 8.00 до 21:30 часа. По изключение Организаторът може да разреши удъл­жаване на сроковете срещу заплащане, съгласно Формуляр. 4.       

4. НАЕМ ПЛОЩ

4.1. Организаторът предоставя нето покрита и/или открита изложбена площ на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД. Всеки започнат квадратен метър се счита за 1 кв.м. В рамките на предоставената площ може да има конструктивни елементи на палатата, които не се начисляват в количеството на тази площ.

4.2. Ако конструкцията на щанда е на два етажа, за втория етаж се заплаща наем площ в размер на 60% от наема на площта за първия етаж.

4.3. Минималната изложбена площ, която може да бъде наета, е:
 • линейна – 6 м2
 • ъглова (двустранно отворена) – 15 м2
 • тристранно отворена – 24 м2
 • четиристранно отворена – 60 м2
4.4. Наемането на площта се отнася за период от 20 календарни дни преди откриването, по време на провеждането и 10 дни след закриването на изложбата. Наемът на площ не включва изграждането на щандове и бунгала, художественото оформление, персонал, материали и други услуги. По писмена заявка на Изложителя, може да му бъде предос­тавена ъглова (двустранно отворена) или централна (три- и четиристранно отворена) не­то покрита изложбена площ срещу надценка от 15 % от наема за площта.

4.5. Оформянето на щанд на цялата покрита изложбена площ е задължително за всички изложители.

4.6. Изложбени конструкции на открито задължително се изграждат с дълбочина минимум 3 м, добре укрепени срещу вятър.

4.7. Наетата изложбена площ може да започне да се освобождава от експонати и щандов материал след 16.00 ч. в деня на закриване на Изложбата.

5. ИЗГРАЖДАНЕ

5.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНДОВЕ И БУНГАЛА ОТ ОРГАНИЗАТОРА

По поръчка на Изложителя, Организаторът предоставя услугата изграждане на щандо­ве и бунгала с модулна алуминиева и с нестандартна конструкция, както и уникални щан­дове и бунгала. Заявките се конкретизират чрез Формуляр 4. Обзавеждане, помощен персонал и други услуги на заявените щандове/бунгала се заявява чрез Поръчка за обзавеждане –формуляр 5, който се изпраща едновременно с Формуляр 4

5.2.      ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИ ЩАНДОВЕ И БУНГАЛА  ОТ ИЗЛОЖИТЕЛ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

5.2.1. Строителна такса

Изложителят изгражда щандове и бунгала, самостоятелно или чрез възлагане на друг изпълнител, като отношенията с МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД се регламентират с договор за изграждане. С оглед покриване на общите разходи за ел. енергия и вода, за почистване на общите части и извозване на отпадъци, за ползване на инфраструктурата, за обща охрана и наблюдение от упълномощените служби през монтажния и демонтажния период, лицето, което изгражда щанда или бунгалото заплаща строителна такса съгласно Формуляр 4.

5.2.2. Заверка на проект

Проектите за изграждане и оформление на щандовете/бунгалата се предоставят за­дъл­жително за съгласуване с „Международен панаир Пловдив“ АД като се заплаща такса заверка на проект, съгласно Формуляр 4. Техническите и финансови изисквания към тях са посочени в договора за изграждане на изложбени конструкции.

5.2.3. Организаторът има право да откаже сключването на договор за изграждане с лице, което изгражда щандове, бунгала или извършва други услуги, ако фирмата или изложителят имат неизплатени финансови задъл­жения към Организатора или ако проектите не отговарят на техническите изисквания и условия за безопасност.

5.2.4. Изграждането, художественото оформление и аранжирането на изложбените и рекламните площи трябва да бъдат завършени в рамките на регламентираното работно време в деня преди откриването на проявата.

5.2.5. Забранява се извършването на промени по стените, подовете, таваните и други конструктивни елементи на палатите и настилката на откритите площи, освен с писменото съгласие на „Международен панаир Пловдив“ АД. Всички щети, произтекли от виновно поведение на изложителя/изпълнителя се отстраняват от него или от „Международен панаир Пловдив“ АД за сметка на изложителя/изпълнителя.

5.2.6. Всички захранвания от главните ел. табла и ВиК се извършват от специалисти на „Международен панаир Пловдив“ АД и се заплащат съгласно Формуляр 10.

5.2.7. Организаторът има изключителното право да предостави разрешение за всякакъв вид законосъобразна дейност на територията на изложбените площи след сключване на договор.

6. ОХРАНА

6.1. Организаторът обезпечава общата охрана на Изложението. За осигуряване на достъп до територията на „Международен панаир Пловдив“ АД и на ИЗЛОЖЕНИЕТО Изло­жи­телят изпраща на ОРГАНИЗАТОРА имената на своите представители/служители на щандове чрез Заявка за входни карти за изложители – Форм. 8. Изложителите и техният персонал няма да бъдат допускани в изложбените площи след часовете за посещение, определени в р.V. т. 2. Ако експонатите се нуждаят от специални охранителни мерки, Изложителят може да наеме охранителен персонал единствено чрез Организатора.

6.2. Забранява се преместването на експонати през часовете, в които е отворена Изложбата. Ако се налага изнасяне и внасяне в палатата на леко стрелково оръжие, което е експонирано, същото задължително се проверява от Военна полиция. Правенето на филми и фотографии на експонати и щандове без писменото разрешение на Организатора е забранено.

6.3. Забранява се свободното движение на автомобили на територията на Международен панаир Пловдив. Паркирането се извършва само на изрично определените за целта места срещу пропуски за паркиране.

7. НЕОБЕЗПОКОЯВАЩО ПОЛЗВАНЕ

7.1. Ползването на предоставеното под наем пространство не трябва да смущава и пре­чи на използването на заобикалящите го щандовe. При използване на озвучени материали, силата на звука следва да отговаря на общия звуков фон и да не създава проб­леми на другите изложители. По всяко време на изложбата Организаторът може да даде за­дъл­жителни указания за незабавно спиране на съответното озвучаване, без да е необходимо да се мотивира и без да е необходимо да се съобразява с представените от изложителя доводи.

7.2. Изложителите декларират, че няма да предприемат действия, които да нарушават добрите нрави, представляват нелоялна конкуренция или нарушават авторски и сродни права.

8. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОХРАНА НА ТРУДА

8.1. Изложителят е длъжен да осигури спазването на правилата за безопасност, охрана на труда и противопожарните правила лично и от страна на своите работници и/или тези на наети фирми, като всички неблагоприятни последици от неспазването им са за негова сметка. Задължението да застрахова персонала и техниката е в неговите отговорности.

8.2. Забранено е движението на експонати на собствен ход на територията на панаира извън изложбената площ на Изложителя през времетраенето на проявата, освен с писмено разрешение от Организаторa.

8.3. От съображения за противопожарна безопасност всеки Изложител трябва да импрегнира щандовия материал с противопожарно покритие и да представи сертификат, доказващ че материалите са импрегнирани. В противен случай Организаторът извършват импрегнирането за сметка на Изложителя. Изложителят трябва да осигури свободен достъп до пожарните кранове и хидрантите. Ел. инсталацията на щандовете трябва да бъде съобразена с противопожарните изисквания в Р България. Забранено е складирането на празни опаковки и запалителни материали на/зад щанда.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Като администратор на лични данни МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД обработва и съхранява данни на ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ – физи­чес­ки лица, до­колкото такива са предоставени от самите изложители към дата­та на заявка за участие. Данните за физически лица, които са публично дос­тъпни по партидата на търговско дружество и които изложителят е направил публично достъпни в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията се обработват от Международен Панаир Пловдив изцяло в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на лич­ни­те данни и Политиката за поверител­ност и защита на личните данни на МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД.

9.2. В заявките за участие в съответната изложба се изисква един­ствено информация за физическото лице - Изложител, а когато Изложи­-те­лят е фирма - данните на фирмата, съгласно публично достъпната информация в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

9.3. Информация, съдържаща лични данни за лица, наети от ИЗЛО­ЖИ­ТЕЛЯ, както за негови клиенти, доставчици или лица, свързани по ня­ка­къв начин със съответния ИЗЛОЖИТЕЛ, МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД не изисква и не събира.

9.4. Информация, която ИЗЛОЖИТЕЛ или посетител по някакъв начин е предоставил на Международен панаир Пловдив и която не се изисква и не подлежи на съхраняване и обработка се унищожава в съответ­ствие с установените правила за унищожаване и заличаване на лични данни.

9.5. При извършване на маркетингови проучвания, МЕЖДУНАРОДЕН ПА­НАИР ПЛОВДИВ обработва лични данни единствено за целите на съ­от­ветното проучване, като същите се събират възоснова на изрич­но съгласие при предоставено известие за поверителност.

9.6 Участниците в проучването попълват анкетна карта след предос­та­­вянето на информирано съгласие за участие и обработване на дан­ни.

9.7. Всички лични данни, получени от МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ във връзка с участието на изложителя в панаирните прояви, ще бъдат об­ра­ботвани в съответствие с действащото законодателство само за конкретната цел и на посоченото основание, като ще бъдат предос­та­вяни на трети лица за обработка за изпълнение на договорно или нор­ма­тивно задължение, а когато целта за събиране на данни е директен маркетинг с изрично съгласие на Изложителя.

10. ДРУГИ

10.1. Всеки от изложителите приема, че експонатите и продуктите, изложени от него, могат да бъдат заснемани и филмирани преди и по време на провеждане на изложбата. Снимковия и филмовия материал могат да бъдат използвани за промотирането на изложбата. В случай, че изложител не желае негова търговска марка, лого, знак и т.н. да бъдат използвани от Организатора в материалите и мероприятията разгласяващи и представящи изложбата, той трябва да заяви това писмено до началото на деня предхождащ деня на откриване на изложбата.

10.2. Всеки от изложителите се съгласява подадените от него данни за наименование, адрес и седалище, предмет на дейност и т.н. да бъдат публикувани в книжния и онлайн каталог на изложението.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. ПРЕСЦЕНТЪР

Панаирният пресцентър обслужва акредитирани журналисти, като предлага телефон, факс и всичко необходимо за пресконференции, срещи и дискусии между журналисти и изложители.

2. ДЕМОНСТРАЦИИ

2.1.ОрганизатоРЪТ дава възможност за демонстрации на излаганите експонати на определени за тази цел места. Изложителят заявява желанието си за демонстрация във Формуляр 2

2.2. Участието на Изложител в демонстрационни стрелби се извършва чрез изпращането  на Заявка за участие в демонстрационни стрелби – Формуляр 2А и Приложението към него.

3. ИЗЛОЖБЕН КАТАЛОГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИС)

Организаторът съвместно с „Международен панаир Пловдив“ АД публикуват книжен и онлайн каталог на изложителите, публикуват списък на всички участници в своите Интернет страници и поддържат информационна система за тях. Организаторът и „Международен панаир Пловдив“ АД не носят отговорност за верността на данните, предоставени от изложителя. Включването в каталога и ИС на адрес на фирмата, телефон, факс, електронна поща, интернет адрес, до два бранша и текстова информация до 50 знака е задължително и безплатно за всички изложители и подизложители, като данните се вземат от заявката за участие (Формуляр 1 или 1В). При необходимост от промяна и/или допълване на тези данни се попълва и изпраща в определения срок Формуляр 3. Отпечатването на запазената марка (лого) в книжния и онлайн каталог, включването на повече от 2 бранша и текстова информация над 50 знака в книжния каталог и в ИС се заплаща съгласно Формуляр 3 и също се заявява в определения срок.

4. ПРЕЗЕНТАЦИИ, СЕМИНАРИ, СИМПОЗИУМИ

Организаторът съвместно с „Международен панаир Пловдив“ АД предоставя на ИЗЛОЖИ­ТЕЛИТЕ/ПОСЕТИТЕЛИТЕ под наем зали и технически средства за провеждане на презентации, семинари, симпозиуми, делови срещи и др. съпътстващи мероприятия. За целта ИЗЛО­ЖИТЕЛИТЕ/ПОСЕТИТЕЛИТЕ сключват договор с Организатора чрез писмено попълване на Заявка за наемане на зали и технически средства - Формуляр 7. Заявените мероприятия се обявяват на интернет страниците на Организатора и „Международен панаир Пловдив“ АД

5. СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ

5.1. Организаторът съвместно с „Международен панаир Пловдив“ АД извършва:
 • товаро-разтоварни операции (Формуляр 15);
 • уреждане на митнически формалности;
 • превоз и лагеруване на амбалаж и контейнери;
 • превоз и лагеруване на експонати в склад под митнически контрол;
За заявяване на транспортни услуги се използва Поръчка за транспортни услуги – Формуляр  15

5.2. Не се разрешава самостоятелна товаро-разтоварна обработка на изложбените стоки, както и достъп, респективно ползване на собствени или наети от изложителя механични средства (кранове, мотокари и др.). Разходите за този вид услуги се изчисляват и заплащат по специална тарифа, валидна за всички международни прояви, провеждани на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД, която се предоставя (изпраща) на Изложителя при поискване.

6. ЗАСТРАХОВАНЕ

Изложителят носи риска и отговорността за транспортиране, съхранение и излагане на експонатите и щандовия материал. За да гарантира своите интереси, той трябва да застрахова имуществото си срещу всякакви рискове за времето на престоя им на Изложбата.

7. МИТНИЧЕСКИ ФОРМАЛНОСТИ

Митническото оформяне на временния внос и износ може да се извърши чрез специализираната служба при „Международен панаир Пловдив“ АД и/или чрез упълномощена от Международен панаир Пловдив спедиторска фирма, които са гаранти пред Митницата. Чуждестранните изложители трябва да имат разрешение за участие в изложения или разрешение за временен внос на стоки, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожаване. Изнасянето на експонати под митнически контрол от изложбените площи е възможно само с разрешение от митническите органи. При неспазване на това условие изложителите се санкционират от Митницата с предвидените глоби, такси и мита.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В отношенията между страните, при сключване на договор по настоящите Общи условия, важи българското материално право.

Всички спорове, възникнали между ОРГАНИЗАТОРА и ИЗЛОЖИТЕЛЯ, се решават чрез преговори.
При непостигане на споразумение спорът се отнася до компетентния български съд. Когато се налага запор върху експонати, приложим е българският Гражданско-процесуален кодекс. 

Организаторът на изложението си запазва правото да извършва промени или да актуализира Общите условия за участие, формулярите и тарифите, за което уведомява изложителите на интернет страницата на изложението httр://www.hemusbg.org, като публикува изменените общи условия, формуляри и тарифи. При изменения/актуализация, същите продължават действието си в последната им актуална редакция. Краен срок за извършване на промени или актуализации – до 20 календарни дни преди началото на изложението.

Настоящите общи условия се отпечатват на български и английски език. При решаване на спорове за достоверен се приема текстът на български език.

Свали в pdf: Общи условия за участие