Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

COVID-19 ПРОТОКОЛ

Протокол за безопасност във връзка с COVID-19 и правила, които ще бъдат прилагани, при необходимост, при подготовката и по време на „Хемус 2022“ и съпътстващите го събития.

Организационният комитет по провеждането на „Хемус 2022“ предвижда и ще приложи при необходимост Протокол за сигурност, във връзка с COVID-19, в съответствие с текущата обстановка и указанията на правителството на Р. България.

Протоколът включва пет групи от мероприятия, които следва да се прилагат по време на подготовката и провеждането на Изложението и съпътстващите го мероприятия.

1. Осигуряване на лична безопасност:
- Използване на лични предпазни материали;
- Използване на лични дезинфекционни течности.

2. Осигуряване на физическа дистанция:
- Разполагане на щандовете на безопасно разстояние. Определяне на маршрути за движение при посещаване на щандовете;
- Поставяне на бариери и маркировки на пода, указващи безопасните разстояния, посоката на движение в закритите пространства и регулиране на влизането в тях (например входове на зали, ресторанти, заведения за обществено хранене и тоалетни);
- Осигуряване на физическа дистанция по време на съпътстващите мероприятия.

3. Усилване на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия:
- Контрол на достъпа и провеждане на здравен скрининг (например дистанционен и/или персонален мониторинг на температурата);
- Прилагане на процедура в случаите на отказ на достъп до изложението (при позитивни индикации по време на здравния скрининг). Например: създаване на изолационни зони, информиране на органите за здравното осигуряване на изложението и др.
- Актуализиране на графиците за почистване, хигиенизиране и дезинфекция на зоните и помещенията за общо ползване;
- Осигуряване на станции за хигиенизиране и дезинфекция на ръцете;
- Прилагане на правила за безконтактно общуване (напр. избягване на ръкуване, безконтактно плащане, специални места за безопасни срещи на изложители и посетители);
- Вентилиране на закритите изложбените зали и други съоръжения;
- Актуализиране на честотата на изхвърляне на отпадъците;
- Насърчаване на изложителите да предприемат повишени хигиенни и за здравна сигурност мерки на щандовете си в т.ч. и да използват преобладаващо електронни средства за демонстрация на продуктите и услугите си.

4. Мерки за безопасност при масови събирания:
- Управление на потока от участници (напр. наблюдение на маршрутите за достъп, мястата за опашки и входовете, отделните зони за различни събития и контрол на достъпа);
- Адаптиране на процеса на регистрация с оглед ограничаване на контактите на място (напр. насърчаване на онлайн регистрацията, когато е възможно, предварително отпечатване на пропуските);
- Ограничаване броя на едновременно работещия персонал ангажиран с изграждането и демонтажа на щандовете в закритите палати и зали (напр. оптимизиране на дизайна, конструкцията, разстоянието между щандовете и размера на пътеките между тях с оглед намаляване на необходимото време за изграждане/демонтаж, планиране на по-дълъг период от време за монтаж/демонтаж и др.);
- Регламентиране на броя на посетителите намиращи се едновременно на мястото на изложението (напр. определен брой лица въз основа на общата площ на палатата / залата, както е предложено от отговорниците по сигурността на събитието, издаване на билети за определени часови интервали и дни);
- Регламентиране на предлаганите кетърингови услуги с оглед увеличаване на физическата дистанция и повишаване на хигиенните условия (напр. определяне на минимално безопасно разстояние между масите в закритите заведение за хранене, избягване на бюфетно хранене, предлагане на пакетирана храна).

5. Други мерки:
- Поставяне на списък с мерките и графиците за дезинфекция на достъпни за всички места;
- Прилагане на законова рамка, която ясно определя задълженията и отговорностите на всички заинтересовани страни;
- Установяване и поддържане на постоянна пряка връзка с органите на местната власт;
- Разполагане на пунктове за медицинско обслужване (например медицинска помощ, обслужване на пациенти, лечение и клинична помощ, транспорт и лечение на пациенти, управление на клиничните отпадъци);
- Провеждане на обучение по превенция на епидемиите (напр. усвояване на умения за употреба на дезинфектанти, почистване на обществени места и аварийно изхвърляне на отпадъци);
- Проверка на данните от регистрацията на място и, когато е необходимо, информиране на здравните органи;
- Мониторинг на нови информационни канали и установяване на процедура за реагиране (напр. назначаване на екип, който да следи местните новини и други публикации, обучение на екипа за откриване и справяне с фалшиви новини и др.);
- Регламентиране и прилагане на механизъм за отговор на възникващи в хода на изложението въпроси от страна на всички участващи в събитието (напр. гореща линия);
- Наблюдение в реално време на потока от посетители и установяване на процедури за реакция при необходимост (напр. използване на технологии за проследяване на движението в закрито пространство като електронни гривни, персонални мобилни приложения, системи за термовизия и др.)