Общи условия

Настоящите общи условия за участие в Международната изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018“ определят договорните отношения между фондация „Хемус-95“ и изложителите при и по повод предоставяне на изложбени площи, изграждане и други услуги в рамките на провеждането на „ХEМУС 2018“. Общите условия се считат за приети с попълване на заявка за участие (формуляр 1) от изложителите. Отклонение от общите условия се договоря между организатора и изложителя само в писмена форма.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Международната изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018“ се организира под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, и под ръководството на Организационен комитет.

2. Организатор на изложбата е ФОНДАЦИЯ „ХЕМУС-95“ – Пловдив, със седалище град Пловдив, 4000, бул. „Христо Ботев“ № 116, офис 6, Булстат 825351545, представлявана от контраадмирал (о.р.) Николай Иванов Николов– Председател на Управителния съвет.
Тел: 032/620 300
Email: chairman@hemusbg.org
http://www.hemusbg.org

3. Основни партньори: „Международен панаир Пловдив“ АД и сдружение „Българска отбранителна индустрия“.

4. „ХЕМУС 2018“ е с тематична насоченост „Отбранителна техника“.

5. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Международната изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018“ ще се проведе от 30 май до 2 юни 2018 г. на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД Пловдив.
При форс мажорни обстоятелства, разпореждане на компетентните държавни органи или с оглед сигурността, организаторът може да измени датите, продължителността и работното време, без да носи отговорност за вреди, настъпили в следствие на тези промени.


II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПРАВО НА ДОСТЪП

1. Право да участват в Изложбата имат български и чуждестранни лица (физически и юридически), които осъществяват производствена и търговска дейност, както и организации с нестопанска цел, ако са заявили участие и получили потвърждение, или са сключили специален договор за участие с Организатора.

2. Допускането за участие или осигуряване на достъп до изложбата на лица, които имат регистрирани офиси в ембаргови държави, определени като такива от ООН, Европейския съюз или властите в Р България, е предмет на решение, зависещо от основанията за налагане на ембаргото и по преценка на Организатора.

3. Изложители и подизложители

3.1. Изложителят е лице, което има право да участва в изложбата и наема изложбена площ и/или услуги по реда на настоящите Общи условия. Изложителят заплаща регистрационна такса и има право на собствената си изложбена площ да привлече подизложител, при условие, че изложителят е основното задължено лице, солидарно с ПОДИЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащане на задълженията, дължими и следващи от цялата наета площ и кореспондиращите с това заявени услуги. Вътрешните отношения между изложителя и подизложителя не могат да бъдат противопоставени на Организатора и да служат за основание за неплащане. Изложителят е отговорен за изпълнение на изискванията на организаторите за цялата територия на щанда, солидарно с подизложителЯ. Изложителят няма право да приютява подизложител без да го е регистрирал по реда на настоящите Oбщи условия пред Организатора.

3.2. Подизложителят заплаща регистрационна такса и се ползва с всички права, произтичащи от заплащането є. Подизложителят не разполага със собствен щанд и пространство, като ползва това, предоставено му от Изложителя, но е длъжен да спазва всички изисквания на Организатора. Задълженията на подизложителя за наем, строителна такса, услуги и т.н. се заплащат на Организатора от Изложителя, като подизложителят носи солидарна отговорност с ИЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на дължимото на ОРГАНИЗАТОРА..

4. Посетители
Право на достъп в изложбата през първия ден имат само официално поканените гости.
Право на достъп в изложбата за периода от втория є ден до нейния край имат специалисти, търговци и представители на деловите среди с покани или предварителна онлайн регистрация.
Посетители с входен билет се допускат само през последните 2 дни.
От съображения за сигурност, лица под 16 години имат право на достъп до Изложбата с придружител, лице над 18 г., носещо отговорност за техните действия.
Организаторът си запазва правото да откаже или да прекрати достъпа до Изложбата на всяко лице без да изтъкне причини. Това се отнася също и до периода на монтаж и демонтаж.

5. РЕГИСТРИРАНЕ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО

5.1. За участие в Изложбата Изложителят сключва договор с Фондация „Хемус-95“ по:
- Общите условия за участие чрез писмена заявка по образец (Форм.1), която се разглежда само след заплащане на регистрационна такса.
- специален договор

5.2. Общите условия са задължителни за Изложителя и Подизложителя, освен когато не е предвидено друго в специален договор и се считат за приети с подаването на заявката за участие.

5.3. Заявката за участие (Формуляр 1) се попълва и подписва от упълномощено лице на Изложителя. Заявка, в която липсват необходимите данни или не е подписана, се счита за невалидна

5.4. Изложителят е длъжен да регистрира присъствието на подизложители и на други фирми на щанда си посредством Формуляр 1B.

5.5. Писменото потвърждение на заявката от Организатора се счита за момента на сключване на договор по Общи условия за участие, след което Организаторът изпраща комплект формуляри за услуги, проформа-фактура за наем-площ и план на изложбените площи.

5.6. Краен срок за подаване на заявки е 02.03.2018 г.(препоръчителен)

5.7. Изложителят не може да пренаема или преотстъпва по какъвто и да е начин цялата или част от изложбената площ на трети лица без предварително писмено съгласие на Организатора.

6. ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ

6.1. Разпределението на изложбените площи се извършва от Организатора и „Международен панаир Пловдив“ АД, като се взема предвид техническите характеристики на проявата и според браншовата принадлежност на посочените в заявката за участие експонати по реда на регистрирането на изложителите.

6.2. В отделни случаи в интерес на проявата, Организаторът може да променя местоположението, типа, размерите и квадратурата на изложбената площ дори при потвърдена заявка, като изложителят няма право да анулира участието си или да търси обезщетение. Организаторът предоставя изложбени площи и услуги, като има предвид в максимална степен желанията на изложителите.

6.3. Организаторът има право:
- да променя заявената площ
- да откаже излагането на експонати, несъответстващи на утвърдените тематични направления
- да откаже участие без да е необходимо да мотивира действията си пред съответната страна и без да носи финансова отговорност за претърпени вреди.


III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ

1. Изложителят заплаща участието си в Изложбата с две вноски както следва:
- регистрационна такса и наем на площ – не по-късно от 30 дни преди откриване на Изложбата
- изграждане на щандове и бунгала и други услуги – не по-късно от 10 дни преди откриване на Изложбата
Допълнително поръчани услуги по време на Изложбата се заплащат в 5-дневенсрок от издаване на проформа-фактурата.

2. Независимо от направените авансови или частични плащания, Организаторът, в случай на неплащане на цялата дължима сума в сроковете посочени по-горе, може да прекрати договора с изложителя и задържи всички платени вече суми като обезщетение за неизпълнението на Изложителя. В този случай Организаторът има право да предостави същите площи на трети лица, без да дължи обезщетение на Изложителя.

3. Изложителят заплаща вноските на Организатора по сметки, посочени в проформа-фактурите.

4. Организаторът, чрез посочения в проформа-фактурата титуляр на сметката („Хемус Консулт“ ЕООД), издава фактура в 3-дневен срок от получаване на сумата.

5. Изложбените площи и изградените щандове и/или бунгала се предоставят на изложителите само след предварително заплащане. Само оригинален екземпляр на платежния документ се зачита като доказателство, че плащането е извършено.

6. Комисионите по банковите преводи са за сметка на изложителя.

7. За всеки просрочен ден на плащане след сроковете от р. III. т.1 се начислява законната лихва.

8. Организаторът има право да задържи експонати и други материали на Изложителя до пълно уреждане на плащането.

9. След уреждане на финансовите си задължения Изложителят получава „Разрешение за напускане“, което му позволява да напусне изложбените площи.

10. На изложителите се предоставят следните отстъпки:
- при заплащане на минимум 50% от стойността на заявените услуги до 11.12.2017 г., изложителят получава 5% отстъпка от заплатената стойност с изключение на регистрационната такса.
- отстъпка от наемна цена за открита изложбена площ за разполагане на експонати до удвоения размер на наетата покрита изложбена площ – 80%
- отстъпка за открита площ от 21 м2 до 100 м2 – 25%
- отстъпка за открита площ над 100 м2 – 30%

11. Регистрационна такса
С плащането на регистрационна такса за изложителя и подизложителя се поражда право на следните услуги:
- Изложителите получават безплатни входни карти за лица, работещи на щандовете. Входната карта е индивидуална и не може да бъде предоставяна на друго лице.
- 20 бр. покани за посещение, както и възможност за предварителна онлайн регистрация на посетители, които желае да покани.
- покани за официалните прояви, организирани за изложителите
- публикуване на информация за изложителя и подизложителя в книжния и онлайн каталог на изложениeто така, както е посочено в настоящите общи условия.
Независимо от причините за прекратяване на договора или отказ за участие на изложител, Организаторът не дължи връщане на регистрационната такса.


IV. ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА

1.1. Организаторът, съобразно собствена преценка, може да откаже да потвърди заявка на изложител и да откаже да го допусне до изложбата, без да е необходимо да представя аргументи за това и без да носи отговорност за вреди.

1.2. Организаторът може да прекрати незабавно договора, след като вече е потвърдена заявката, ако е узнал нови данни или обстоятелства, които ако е знаел от самото начало, биха послужили за отказ да се потвърди заявката. В този случай организаторът прекратява договорните отношения с изложителя посредством писмено известие, изпратено до насрещната страна.

1.3. Организаторът може да прекрати договора в случай на неизпълнение на Общите условия от страна на Изложителя.

1.4. Организаторът има право да задържи платени суми, да приспадне или да претендира такива, дължими към датата на прекратяване на договора, когато това е станало по вина на Изложителя.

2. ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ СТРАНАТА НА ИЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. Изложителят може да поиска прекратяване изцяло или частично на договора при Общи условия с писмено искане, отправено до Организатора и потвърдено от него, при наличие на достатъчно основателна причина, за която представи съответните доказателства.

2.2. При прекратяване на договора Изложителят дължи следните неустойки:
20% от стойността на договора при прекратяване направено до 31.01.2018 г.
35% от стойността на договора при прекратяване направено от 01.02.2018 г. до 04.03.2018 г.
След 04.03.2018 г. както и в случаите, когато заявката на Изложителя е приета по изключение извън крайния срок за заявка, същият заплаща неустойка в размер на 50% от стойността на наема на потвърдената заявка и пълно заплащане на направените до момента на отказа или намалението разходи по осигуряване на изложбени услуги - изграждане на щанда и др.

2.3. Фондация „Хемус-95“ може да иска обезщетение и за по-големи вреди.


V. ТЕХНИЧЕСКИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

1. ЕКСПОНАТИ

1.1. Изложителите трябва да изпратят на Организаторa в посочения във Формуляр 2 срок списък и общотехническа информация за излаганите експонати, необходими за издаване на разрешение за участие от Организационния комитет. Неспазването на това изискване може да доведе до отказ за участие в Изложбата.

1.2. Чуждестранните изложители трябва да имат разрешение за участие в изложения или разрешение за временен внос на стоки, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожаване.

1.3. Не се разрешава внасянето и излагането на територията на Изложбата на експлозиви и лесно запалими вещества.

1.4. За определени категории експонати изложителите се задължават да декларират, че същите са дезактивирани и/или са безвредни, за да могат да бъдат изложени. Не е разрешено излагането на радиоактивни материали, застрашаващи здравето на хората.

1.5. Изложителите се задължават да пазят на сигурно място малките и ценни изделия, които могат да бъдат повредени или е възможно да бъдат изнесени извън територията на Изложбата. Организаторът не поема отговорността за загуби и щети, нанесени на горните предмети, както и на лични вещи на изложителите или техния персонал.

1.6. Експонатите се транспортират за сметка на Изложителя. Те могат да бъдат доставени на изложбената площ не по-рано от 3 дни преди откриването на Изложбата и да бъдат изложени на наетата площ, като се спазват специалните инструкции, упоменати в Общите условия за участие.

1.7. По всяко време на изложбата Организаторът има право да проверява дали изложените продукти отговарят на изискванията посочени в настоящите общи условия, както и на изисквания за безопасност съобразно българското законодателство.

2. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖБАТА

2.1. След официалното откриване, изложбата е отворена за специалисти с покани всеки ден от 10.00 до 17.00 ч., а в последния ден до 15.00 ч. За изложителите и обслужващия персонал изложбата е отворена от 9.00 до 18.00 часђ.

2.2. Извън посоченото работно време, външни лица на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД не се допускат.

3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

3.1. Монтаж на щандове 09–29 май 2018; 24 май – Официален празник

3.2. Разполагане на експонати 27–29 май 2018

3.3. Демонтаж на щандове 02 юни от 15.00 до 17.00 ч. 03–12 юни 2018

3.4. Работното време на монтажа и демонтажа е от 8.00 до 17.00 часа. Работното време за разполагане на експонати е от 8.00 до 21:30 часа. По изключение Организаторът може да разреши удължаване на сроковете срещу заплащане, съгласно Формуляр. 4.

4. НАЕМ ПЛОЩ

4.1. Организаторът предоставя нето покрита и/или открита изложбена площ на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД. Всеки започнат квадратен метър се счита за 1 кв.м. В рамките на предоставената площ може да има конструктивни елементи на палатата, които не се начисляват в количеството на тази площ.

4.2. Ако конструкцията на щанда е на два етажа, за втория етаж се заплаща наем площ в размер на 60% от наема на площта за първия етаж.

4.3. Минималната изложбена площ, която може да бъде наета, е:
линейна – 6 м2
ъглова (двустранно отворена) – 15 м2
тристранно отворена – 24 м2
четиристранно отворена – 60 м2

4.4. Наемането на площта се отнася за период от 20 календарни дни преди откриването, по време на провеждането и 10 дни след закриването на изложбата. Наемът на площ не включва изграждането на щандове и бунгала, художественото оформление, персонал, материали и други услуги. По писмена заявка на Изложителя, може да му бъде предоставена ъглова (двустранно отворена) или централна (три- и четиристранно отворена) нето покрита изложбена площ срещу надценка от 15 % от наема за площта.

4.5. Оформянето на щанд на цялата покрита изложбена площ е задължително за всички изложители.

4.6. Изложбени конструкции на открито задължително се изграждат с дълбочина минимум 3 м, добре укрепени срещу вятър.

4.7. Наетата изложбена площ може да започне да се освобождава от експонати и щандов материал след 15.00 ч. в деня на закриване на Изложбата.

5. ИЗГРАЖДАНЕ

5.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНДОВЕ И БУНГАЛА ОТ ОРГАНИЗАТОРА
По поръчка на Изложителя, Организаторът предоставя услугата изграждане на щандове и бунгала с модулна алуминиева и с нестандартна конструкция, както и уникални щандове и бунгала. Заявките се конкретизират чрез Формуляр 4.

5.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИ ЩАНДОВЕ И БУНГАЛА ОТ ИЗЛОЖИТЕЛ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

5.2.1. Строителна такса
Изложителят изгражда щандове и бунгала, самостоятелно или чрез възлагане на друг изпълнител, като отношенията с МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД се регламентират с договор за изграждане. С оглед покриване на общите разходи за ел. енергия и вода, за почистване на общите части и извозване на отпадъци, за ползване на инфраструктурата, за обща охрана и наблюдение от упълномощените служби през монтажния и демонтажния период, лицето, което изгражда щанда или бунгалото заплаща строителна такса съгласно Формуляр 4.

5.2.2. Заверка на проект
Проектите за изграждане и оформление на щандовете/бунгалата се предоставят задължително за съгласуване с „Международен панаир Пловдив“ АД като се заплаща такса заверка на проект, съгласно Формуляр 4. Техническите и финансови изисквания към тях са посочени в договора за изграждане на изложбени конструкции.

5.2.3. Организаторът има право да откаже сключването на договор за изграждане с лице, което изгражда щандове, бунгала или извършва други услуги, ако фирмата или изложителят имат неизплатени финансови задължения към Организатора или ако проектите не отговарят на техническите изисквания и условия за безопасност.

5.2.4. Изграждането, художественото оформление и аранжирането на изложбените и рекламните площи трябва да бъдат завършени в рамките на регламентираното работно време в деня преди откриването на проявата.

5.2.5. Забранява се извършването на промени по стените, подовете, таваните и други конструктивни елементи на палатите и настилката на откритите площи, освен с писменото съгласие на „Международен панаир Пловдив“ АД. Всички щети, произтекли от виновно поведение на изложителя/изпълнителя се отстраняват от него или от „Международен панаир Пловдив“ АД за сметка на изложителя/изпълнителя.

5.2.6. Всички захранвания от главните ел. табла и ВиК се извършват от специалисти на „Международен панаир Пловдив“ АД и се заплащат съгласно Формуляр 10.

5.2.7. Организаторът има изключителното право да предостави разрешение за всякакъв вид законосъобразна дейност на територията на изложбените площи след сключване на договор.

6. ОХРАНА

6.1. Организаторът обезпечава общата охрана на Изложбата. Изложителите и техният персонал няма да бъдат допускани в изложбените площи след часовете за посещение, определени в р.V. т. 2. Ако експонатите се нуждаят от специални охранителни мерки, Изложителят може да наеме охранителен персонал единствено чрез Организатора.

6.2. Забранява се преместването на експонати през часовете, в които е отворена Изложбата. Ако се налага изнасяне и внасяне в палатата на леко стрелково оръжие, което е експонирано, същото задължително се проверява от Военна полиция. Правенето на филми и фотографии на експонати и щандове без писменото разрешение на Организатора е забранено.

6.3. Забранява се свободното движение на автомобили на територията на Международен панаир Пловдив. Паркирането се извършва само на изрично определените за целта места срещу пропуски за паркиране.

7. Необезпокояващо ползване

7.1. Ползването на предоставеното под наем пространство не трябва да смущава и пречи на използването на заобикалящите го щандовe. При използване на озвучени материали, силата на звука следва да отговаря на общия звуков фон и да не създава проблеми на другите изложители. По всяко време на изложбата Организаторът може да даде задължителни указания за незабавно спиране на съответното озвучаване, без да е необходимо да се мотивира и без да е необходимо да се съобразява с представените от изложителя доводи.

7.2. Изложителите декларират, че няма да предприемат действия, които да нарушават добрите нрави, представляват нелоялна конкуренция или нарушават авторски и сродни права.

8. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОХРАНА НА ТРУДА

8.1. Изложителят е длъжен да осигури спазването на правилата за безопасност, охрана на труда и противопожарните правила лично и от страна на своите работници и/или тези на наети фирми, като всички неблагоприятни последици от неспазването им са за негова сметка. Задължението да застрахова персонала и техниката е в неговите отговорности.

8.2. Забранено е движението на експонати на собствен ход на територията на панаира извън изложбената площ на Изложителя през времетраенето на проявата, освен с писмено разрешение от Организаторa.

8.3. От съображения за противопожарна безопасност всеки Изложител трябва да импрегнира щандовия материал с противопожарно покритие и да представи сертификат, доказващ че материалите са импрегнирани. В противен случай Организаторът извършват импрегнирането за сметка на Изложителя. Изложителят трябва да осигури свободен достъп до пожарните кранове и хидрантите. Ел. инсталацията на щандовете трябва да бъде съобразена с противопожарните изисквания в Р България. Забранено е складирането на празни опаковки и запалителни материали на/зад щанда.

9. ДРУГИ

9.1. Всеки от изложителите приема, че експонатите и продуктите, изложени от него, могат да бъдат заснемани и филмирани преди и по време на провеждане на изложбата. Снимковия и филмовия материал могат да бъдат използвани за промотирането на изложбата. В случай, че изложител не желае негова търговска марка, лого, знак и т.н. да бъдат използвани от Организатора в материалите и мероприятията разгласяващи и представящи изложбата, той трябва да заяви това писмено до началото на деня предхождащ деня на откриване на изложбата.

9.2. Всеки от изложителите се съгласява подадените от него данни за наименование, адрес и седалище, предмет на дейност и т.н. да бъдат публикувани в книжния и онлайн каталог на изложението.


VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. ПРЕСЦЕНТЪР
Панаирният пресцентър обслужва акредитирани журналисти, като предлага телефон, факс и всичко необходимо за пресконференции, срещи и дискусии между журналисти и изложители.

2. ДЕМОНСТРАЦИИ
ОрганизатоРЪТ дава възможност за демонстрации на излаганите експонати на определени за тази цел места. Изложителят заявява желанието си за демонстрация във Формуляр 2

3. ИЗЛОЖБЕН КАТАЛОГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИС)
Организаторът съвместно с „Международен панаир Пловдив“ АД публикуват книжен и онлайн каталог на изложителите, публикуват списък на всички участници в своите Интернет страници и поддържат информационна система за тях. Организаторът и „Международен панаир Пловдив“ АД не носят отговорност за верността на данните, предоставени от изложителя. Включването в каталога и ИС на адрес на фирмата, телефон, факс, електронна поща, интернет адрес, до два бранша и текстова информация до 50 знака е задължително и безплатно за всички изложители и подизложители, като данните се вземат от заявката за участие (Формуляр 1 или 1В). При необходимост от промяна и/или допълване на тези данни се попълва и изпраща в определения срок Формуляр 3. Отпечатването на запазената марка (лого) в книжния и онлайн каталог, включването на повече от 2 бранша и текстова информация над 50 знака в книжния каталог и в ИС се заплаща съгласно Формуляр 3 и също се заявява в определения срок.

4. ПРЕЗЕНТАЦИИ, СЕМИНАРИ, СИМПОЗИУМИ
Организаторът съвместно с „Международен панаир Пловдив“ АД предоставят под наем зали и технически средства за провеждане на презентации, семинари, симпозиуми, делови срещи и др. съпътстващи мероприятия, като за целта фирмите сключват договор с Организатора чрез писмена заявка (Формуляр 7).

5. СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ

5.1. Организаторът съвместно с „Международен панаир Пловдив“ АД извършва:
- товаро-разтоварни операции (Формуляр 15);
- уреждане на митнически формалности;
- превоз и лагеруване на амбалаж и контейнери;
- превоз и лагеруване на експонати в склад под митнически контрол

5.2. Не се разрешава самостоятелна товаро-разтоварна обработка на изложбените стоки, както и достъп, респективно ползване на собствени или наети от изложителя механични средства (кранове, мотокари и др.) Разходите за този вид услуги се изчисляват и заплащат по специална тарифа, валидна за всички международни прояви, провеждани на територията на „Международен панаир Пловдив“ АД, която се предоставя (изпраща) на Изложителя при поискване.

6. ЗАСТРАХОВАНЕ
Изложителят носи риска и отговорността за транспортиране, съхранение и излагане на експонатите и щандовия материал. За да гарантира своите интереси, той трябва да застрахова имуществото си срещу всякакви рискове за времето на престоя им на Изложбата.

7. МИТНИЧЕСКИ ФОРМАЛНОСТИ
Митническото оформяне на временния внос и износ може да се извърши чрез специализираната служба при „Международен панаир Пловдив“ АД и/или чрез упълномощена от Международен панаир Пловдив спедиторска фирма, които са гаранти пред Митницата. Чуждестранните изложители трябва да имат разрешение за участие в изложения или разрешение за временен внос на стоки, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожаване. Изнасянето на експонати под митнически контрол от изложбените площи е възможно само с разрешение от митническите органи. При неспазване на това условие изложителите се санкционират от Митницата с предвидените глоби, такси и мита.

8. ДРУГИ
Организаторът осигурява: витрини, мебели, шкаф-мивка, видео оборудване, помощен персонал и други услуги, които се заявяват чрез Формуляр 5.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В отношенията между страните важи българското материално право.
Всички спорове, възникнали между Организатора и Изложителите, се решават чрез преговори.
При непостигане на споразумение спорът се отнася до компетентния български съд.
Когато се налага запор върху експонати, приложим е българският Гражданско-процесуален кодекс.
Настоящите общи условия се отпечатват на български и английски език. При решаване на спорове за достоверен се приема текстът на български език.

Свали в pdf: OU-Hemus2018

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ